Banner
Strona główna > Aktualności > Treści

Polikrystaliczny panel słoneczny Konwertuj energię słoneczną w energię elektryczną

Oct 24, 2017

Polikrystaliczna energia paneli słonecznych jako pole czystej energii "lidera" jest obecnie przedmiotem troski branży. Jeśli jesteś zainteresowany, spójrz na skład Polikrystalicznych paneli słonecznych i związanych z nimi materiałów fotowoltaicznych.

Polikrystaliczne panele słoneczne, często określane jako ogniwa z ogniwami polikrystalicznymi, mogą bezpośrednio przetwarzać energię polikrystalicznego panelu słonecznego na energię elektryczną. W polikrystalicznych panelach słonecznych fotony uwalniane przez słońce sprawiają, że zewnętrzne elektrony materiału półprzewodnikowego są oddzielone od wiązań atomów. Kiedy elektrony są zmuszone poruszać się w tym samym kierunku, mogą być generowane prądy elektryczne, zasilające urządzenia elektroniczne lub przesyłające energię elektryczną do sieci.

Chociaż skład systemu fotowoltaicznego jest inny, ale wszystkie komponenty obejmują kilka warstw od gładkiej do tylnej powierzchni materiału. Światło słoneczne przechodzi najpierw przez warstwę ochronną (zazwyczaj szklaną), a następnie przez przezroczystą warstwę kontaktową do wnętrza baterii. W centrum zestawu znajduje się materiał absorbujący, który pochłania fotony i uzupełnia "prąd świetlny". Materiał półprzewodnikowy zależy od konkretnych wymagań systemu PV.

Poniżej materiału warstwy adsorbentu znajduje się tylna warstwa metalu, która uzupełnia przewodnictwo obwodu. Warstwowa warstwa kompozytowa pod tylną warstwą metalu, jej rolą jest wytwarzanie wodoodpornej izolacji modułów fotowoltaicznych. Zwykle tył modułu fotowoltaicznego dodaje dodatkową warstwę ochronną, materiałem ochronnym jest szkło, stop aluminium lub plastik.

Kolejność atomów w strukturze krystalicznej decyduje o krystaliczności materiałów półprzewodnikowych, podczas gdy na transmisję ładunku, gęstość prądu i wydajność konwersji energii ogniw z polikrystalicznego panelu słonecznego wpływa krystaliczność. Pasmo przenoszenia materiału półprzewodnikowego to minimalna energia wymagana do przejścia elektronów ze stanu wiązania do stanu swobodnego (to znaczy do umożliwienia przewodzenia elektronów). Wielkość przerwy pasma jest zwykle wyrażana jako np., Która opisuje różnicę energii między pasmem walencyjnym a pasmem przewodzenia. Pasmo walencyjne materiału półprzewodnikowego ma niski poziom energii, a pasmo przewodzenia ma wysoki poziom energii. Współczynnik absorpcji służy do scharakteryzowania odległości ośrodka penetrującego fotony przy określonej długości fali, polikrystalicznego panelu słonecznego, który określa zdolność fotonu do pochłaniania przez ośrodek. Współczynniki absorpcji określa materiał komórkowy i długość fali absorbowanego fotonu.

Koszt i łatwość przetwarzania różnych półprzewodnikowych materiałów i urządzeń zależy od wielu czynników, w tym rodzaju i skali użytych materiałów, cyklu produkcyjnego i charakterystyki migracji baterii w komorze osadowej. Każdy czynnik będzie odgrywał ważną rolę w specyficznym zapotrzebowaniu na wytwarzanie energii PV.

Back